Webokrati — Partiet utan gränser

We­bo­kra­tipar­ti­et (WP) [1] är den yngs­ta ak­tö­ren [2] i svensk po­li­tik, men väldigt annorlunda jämfört med and­ra par­ti­er. Vårt främsta mål är att förbättra livskvalitet för människor och vår planet genom små förändringar och reformer av den befintliga politiken.

Webokratipartiet är ett PIONJÄR, ÖPPET och ICKE-HIERARKISKT PARTI som syftar till att engagera alla i den dagliga politiken som rör dem mest. Partiet styrs utan några hierarkier eller en centraliserad partipiska. Partier uppmuntrar diskussion, proposition och nominering av alla som är intresserade av sina respektive geografiska regioner och kompetens. Diskussionerna, förslag och nomineringar skall godkännas på ett öppet sätt med utgångspunkt i röster från de registrerade partimedlemmarna (användare till denna webbplats).

Webokratipartiets mål

Webokratipartiets främsta mål är att förbättra människors och planetens livskvaliteten (QoL) genom små förändringar och reformer av den befintliga politiken. Förslag till sådana ändringar och reformer ska uppnås genom att generera en bredare offentlig konsensus på ett dagligt sätt genom att underlätta för allmänheten att rösta om och i de frågor som är mest angelägna för dem via denna inkluderande plattform i tillräcklig tid före frågan läggs fram på riksdagen.

Webokrati är alla

Därfor blir Webokratipartiet neutralt till alla åsikter och även till politiska ideologier. Webokratipartiet välkomnar alla med öppna armar och varma hjärtan för att diskutera, föreslå och nominera. Partiet styrs av följande principer och riktlinjer:

Principer Riktlinjer
 • Inklusiv

  INKLUSIV

  Webokrati är alla. Webokratipartiet är en stark förespråkare för mångfald i alla former. Partiet välkomnar alla oavsett färg, ras, ideologier (inklusive politisk), ålder, kön, nationalitet, yrke, tro och religion.

 • Ödmjukhet

  ÖDMJUKHET

  We­bo­kra­ti­par­ti­et väl­kom­nar alla åsik­ter, även mot­sä­gel­se­ful­la idéer, för­ut­satt att de inte ska­dar and­ra fy­siskt, emo­tio­nellt el­ler eko­no­miskt. We­bo­kra­ti­par­ti­et stö­der inte syn­punk­ter, hand­ling­ar, ut­ta­lan­den och ak­ti­vi­te­ter som kan fram­kal­la någ­ra som helst for­mer av våld, hat, so­ci­al orätt­vi­sor, ra­sism mot and­ra.

 • Icke-diskriminering

  ICKE-DISKRIMINERANDE

  We­bo­kra­ti­par­ti­et för­dö­mer alla for­mer av dis­kri­mi­ne­ring, ef­tersom grun­da­ren av We­bo­kra­ti­par­ti­et an­ser att dis­kri­mi­ne­ring ger upp­hov till miss­nö­je, upp­ror och våld - ro­ten till sto­ra världs­pro­blem.

 • Icke-hierarkisk och distribuerad

  ICKE-HIERARKISK OCH DISTRIBUERAD

  We­bo­kra­ti­par­ti­et skall inte ha nå­gon form av hi­e­rar­ki ef­tersom den tror på de­cent­ra­li­se­ring av makt och an­svar. Där­för för­blir par­ti­ets or­ga­ni­sa­tions­struk­tur platt och icke-hi­e­rar­kisk. Par­ti­et ska inte ut­fär­da nå­gon “cent­ra­li­sed whip” var­ken till sina val­da med­lem­mar el­ler till de all­män­na par­ti­med­lem­mar­na.

 • Funktionell adhokrati

  FUNKTIONELL ADHOKRATI

  Trots att par­ti­et har en pla­ne­rad struk­tur, tar upp We­bo­kra­ti­par­ti­et of­fent­li­ga frå­gor mot bak­grund av en upp­skatt­ning av be­hov och bråds­kan­de, när det upp­står, på ett ado­kra­tiskt sätt.

  [3]
 • Samtida

  SAMTIDA

  We­bo­kra­ti­par­ti­et föl­jer nor­mer i det sam­ti­da sam­häl­let och värl­den. An­slut­ning till sam­ti­dig­het sty­ras all­tid av prin­ci­per­na om na­tur­lig rätt­vi­sa.

 • Transparent

  TRANSPARENT

  Alla frå­gor som fram­läggs i riks­da­gen kom­mer att dis­ku­te­ras of­fent­ligt i den­na platt­form för att fram­kal­la in­put från re­spek­ti­ve ex­per­ter och för att nå en sam­syn, utom käns­li­ga frå­gor som rör na­tio­nell sä­ker­het, för­svar och un­der­rät­tel­se.

 • Papperslös

  PAPPERSLÖS

  We­bo­kra­ti­par­ti­et är det förs­ta pap­pers­lö­sa par­ti­et. Par­ti­et strä­var ef­ter att för­bli pap­pers­lös ge­nom kam­pan­jer, dis­kus­sio­ner, röst­värv­ning­ar och upp­nå­en­de av kon­sen­sus en­bart i elektro­nisk form.

 • Pro-publik

  PRO-PUBLIK

  We­bo­kra­ti­par­ti­et ver­kar ut­an­för all af­färs­verk­sam­het och fö­re­tags­s­fä­rer för att fö­re­språ­ka tjäns­ter till all­män­he­ten. Par­ti­et drivs på en mi­ni­mal­bud­get och tar inte emot be­lopp från par­ter­na som vill på­ver­ka den of­fent­li­ga po­li­ti­ken till de­ras för­del.

 • Politik först
 • Var artig
 • Var tydlig
 • Tillhandahålla bevis
 • Ange motiveringar
 • Självnomineringar
 • Ange expertisområde
 • Räkna upp kvalifikationer och meriter
 • Dela! Dela!! Dela!!!

Partimedlemskap

Alla som registrerar sig på denna sidan blir automatiskt en partimedlem. Medlemskap i partiet är GRATIS! Medlemmar får diskutera, föreslå och nominera själv eller experter på ett obegränsat sätt!

Ung och Fattig

Vi medger att Webokratipartiet är ett ung och FATTIG men ett seriöst parti, både när det gäller ekonomiska resurser och anhängare. Vi hoppas dock att våra vägledande principer ger fler supportrar om inte pengar!

Överklagande

Pratet om demokratin är över. Nu är det dags för leverans!

Därför uppmanar Webokratipartiet alla som läser detta att registrera sig på webbplatsen, dela i sociala medier och rösta på "Webokratipartiet" eller "WP" på ett tomt papper den 9 september 2018 for a change (Valmanifest 2018).

Väl­kom­men om­bord!


1. Kon­cep­tu­a­li­se­ra­des i 1997 av Sichend­ra Bis­ta [Pioneering Model of Webocracy]
2. En sen­kan­di­dat till 2018 va­let av den ide­el­la för­e­ning­en Hu­man De­ve­lop­ment In­sti­tu­te – In­sti­tut för mänsk­li­ga ut­veck­ling (HDI-IMU https://endangeredtribes.org)
3. Ett system för flexibel och informell organisation och förvaltning i stället för rigid byråkrati

"Bista is the most intelligent person I have ever had the privilege of knowing as a good friend. He has vast learning on versatile subjects. In the 1500’s he would have been among the brilliant colleagues of Michelangelo and DaVinci."

 —  Dr. Edward A. Morris, Former Regent of University of California (December 7, 2010)"Learn the art of revolution from Sichendra."

 —  Aaajako Samacharpatra national daily (published September 18, 1997)"Sichendra Bista is a legendary man who spontaneously pops up novel thinking and development innovations which are always practical at the grassroots."

 —  Biswobhoomi national daily (published May 8, 1998)"I salute the indefatigable man and an organizing guru with multifarious experiences who conceived the silent revolution while leaving the burgeoning 'chattering' class to dedicate himself to grassroots activism."

 — The Kathmandu Post national daily (published June 20, 1999)"He (Dr. Sichendra Bista) believes in himself and his selfless action to transform the society by working on the simple aspects of life. He does not promise for gigantic infrastructures or enormous funds but did assure radical changes into the meaning of life. He believes in action, not words. He makes simple, specific and realistic goals, then work for it to come true. He works silently, yet much effectively."

 —  The Rising Nepal official national daily (published October 4, 2002)"I am really impressed with what you've been doing to overcome refugee crisis. Outstanding job...particularly when "the world is likely to see more refugees within their own domicile because of insecurity originated from the terror aftermath September 11" (the words in inverted commas are of Dr. Sichendra Bista, Founder and President of Global Initiatives International Secretariat at http://giis.org.np/). I would love to draw attention to a similar organization like ARC which has been silently acting i.e. Global Initiatives for Sustainable Development and Humanitarian Action (GI). The attributions currently available may not be enough to praise your works as well as that of GI, I guess. Selfless activities like yours and that of Dr. Bista would certainly put the humanity as a priority in global agenda."

 — Maria Gonzales, Amer ican Rescue Commitee guestbook (published November 17, 2001)
            http://www.archq.org/guestbook/"The effort you have given to the project is remarkable. It speaks a lot of how brave you are to do what most people would rather overlook and be partial to evolution than preservation."

 — Mary Kennette Carla Esta, 2D artist, Philippines (September 28, 2010)

Valmanifest 2018

Läs valmanifestet för året 2018 för att veta mer om våra förslag.

Principer

Läs mer om principer som partiet grundas på.

Riktlinjer

Ta reda på mer om våra rikt­lin­jer.

Diskutera

Här kan du dela dina tan­kar, stäl­la frå­gor, få svar och um­gås med and­ra. Dina åsikter behövs för att bilda ett webokratiskt Sverige!

Engagera dig

Re­gi­stre­ra dig på webb­plat­sen helt gratis, nominera själv eller annat, dela i so­ci­a­la me­di­er och rös­ta på "WP" eller "We­bo­kra­tipartiet" på ett tomt papper den 9 sep­tem­ber 2018 f or a change.

Dela

Sprida ordet:
Dela med Facebook
Dela med Twitter
Dela med Google+
Dela med Reddit

Valsedel

Eftersom ni är här …

… Webokratipartiet är ett oberoende parti–såväl intellektuellt som funktionellt. Webokratipartiet är fri från fördomar gentemot kommersiella krafter och oinfluerad av miljardägare, politiker eller aktieägare. Inga manipulerande annonsnätverk eller spårningsnät är tillåtna. Det är ingen som styr någons syn på politiken på Webokratipartiet. Neutralitet till varenda idé som förbättrar livskvalité är vårt mål. Webokratipartiet är en röst till de röstlösa.

Gå med nu helt gratis och utan bindning!

Hur man börjar?

 1. Registrera dig gratis och utan bindning
 2. Diskutera om valmanifestet och/eller kommentera
 3. Lämna in förslag om offentlig politik
 4. Nominera själv eller en expert
 5. Rösta på nomineringar eller förslag (användaren har befogenhet att dra tillbaka rösten när som helst hen vill)
 6. Glöm inte att prenumerera på diskussioner, nomineringar, förslag och kommentarer som intresserar dig på denna plattform
 7. Rösta på webokratipartiet den 9 september

Hur det fungerar?

 1. Som i alla mänskliga samhällen är denna webbsida baserad på de ryktepoänger man får när man diskuterar, föreslår, nominerar, kommenterar eller hjälper andra i denna plattform
 2. Diskussionsförslagen och nomineringarna, som i ett verkligt val, kommer att främjas på grundval av totala röster från registrerade medlemmar
 3. Vilket ämne som helst kan sökas i sökrutan med nyckelord, som nominering, förslag, diskussion, geografisk grund, namnet på användaren eller temat / kategorin
 4. Rösta på eller rösta ner diskussioner, nomineringar eller förslag eller kommentarer genom att klicka på upp- eller nedpilen i början av varje diskussion. Rösterna är anonyma även för de registrerade medlemmarna